Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir "Herakleitos"

profile-img

salih_sari

Harbiye Nezaret-i Celîlesi'ne (BOA, BEO, 322947)

6 Ağustos [1]330 tarihli tezkire-i aliyye-i nezaret-penâhilerine cevabdır. Boğaz'ın sefâin-i harbiye-i ecnebiye tarafından dûçâr-ı tecâvüz olduğu takdirde derhal kapatılması zaruri ve ânifü'z-zikr halden başka ahvâlde seddi Meclis-i Vükelâ'nın kar

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Arşiv Belgeleri
profile-img

salih_sari

Her Şeyin Tarihi Büyük Tarih Nedir ?

Bu segment için büyük soru, büyük tarih nedir? Bu, büyük tarihe ait bir derstir. Büyük tarih dersleri, neredeyse 14 milyar yıl önce, evrenimizin ilk Büyük Patlamada ortaya çıktığı andan itibaren, her şeyin, kelimenin tam anlamıyla evrenimizdeki he

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Büyük Tarih
profile-img

salih_sari

Sümer Uygarlığının Ahlaki, Felsefi ve Mitolojik Özellikleri

    Sümerli düşünürlerin, dünya görüşlerine uygun olarak, insana ve yazgısına abartılı bir güvenleri yoktu. İnsanın çamurdan yoğrulduğuna ve onlara yiyecek, içecek ve barınak sağlayarak hizmet etmek amacıyla yaratıldıklarına kesin olarak emindiler

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#İlk Çağ
profile-img

salih_sari

GİYOTİNE GİDEN YOL Fransız İhtilali

İhtilal öncesi siyasi ve ekonomik durum 

 

 Devrim öncesi Fransa’da hukuki olarak üç sınıf bulunuyordu bunlar: Ayrıcalıklı sınıflar ile ayrıcalıklı sınıfların dışındaki bütün kesimleri içinde bulunduran üçüncü zümre

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Yakın Çağ
profile-img

Seher

BAYBARS’IN KAYSERİ SEFERİ

Bu sefere Elbistan Muharebesi ve Anadolu Seferi de denir.

Muinettin Pervane, Moğollar karşısında kazandığı zaferlerle bütün İslâm dünyasında saygı uyandıran Memlûk Sultanı Baybars’a karşı Moğollarla işbirliği yaptıysa da

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Orta Çağ
profile-img

alican_06

TEKİLLİK YANİ SINGULARITY NEDİR ?

Tekillikler fizik kanunlarının işlemez hale geldiği, matematiğin çıldırmaya başladığı ender yapılardan biridir.

Büyük Patlama (Big-Bang), 13.8 milyar yıl önce boyutsuz, sonsuz yoğunluklu bir tekillikte b

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Astrofizik‎
profile-img

salih_sari

LOZAN ANTLAŞMASI ÖZET

     Lozan antlaşması 143 maddeden oluşmaktadır bu maddeleri sizler için başlıklar altında toplayıp derledim.

     Burada bir konu üzerine değinmek istiyorum gündemde Lozan Antlaşması hakkında bazı yanlış bilgiler dolaşıyor bunlardan bazılar

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#T.C Tarihi
profile-img

salih_sari

Bütün Öğeler Nereden Geldi?

  Bu bölümün en büyük sorusu, kimyasal elementler nereden geldi, seni, beni oluşturan o şeyler ve çevremizdeki her şey? Öğelerin nereden geldiğini anlamak önemlidir.  Yeni unsurlar yaratabilecek iki temel nükleer süreç vardır. Küçük çekirdeklerin

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Büyük Tarih
profile-img

salih_sari

Süleyman Mabedi

Mabedin İnşa Düşüncesi  

Davud, M.Ö 1000 yıllarında Kudüs şehrini fethetmiş, onun kendi kültür değerlerine ve yaşam biçimine ve o dönem sosyal ve ekonomik şartlarına uygun olarak imar etmiştir. Çevre devlet ve toplumların mu

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#İlk Çağ
profile-img

salih_sari

Tarihsel Düşünme

Tarihsel ve bilimsel açıklama arasındaki ilişki nedir?

Bu segmentin büyük sorusu, tarihsel ve bilimsel açıklama arasındaki ilişki nedir? Öyleyse tarih ve bilim arasındaki farklar nelerdir? Bilimsel açıklamalarla tarihsel a

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Büyük Tarih
profile-img

aakbayir

Sovyetlerin Rusya ve Doğunun Emekçi Müslümanlarına Adlı Bildirgesinin Çevirisidir

RUSYA VE DOĞU'NUN TÜM EMEKÇİ MÜSLÜMANLARINA

Yoldaşlar! Kardeşlerim! 

Rusya'da büyük hadiseler cereyan etmektedir. Yabancı, öteki ülkeleri parçalamak gayesiyle başlatılmış kanlı savaşın sonu yaklaşmaktadır. Dünya halklarını köleleştiren

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Arşiv Belgeleri
profile-img

Asen_22

İSKİTLER/SAKALAR


İSKİTLER/SAKALAR (M.Ö. 8.yy ve M.Ö. 3. yy)


İskitler M.Ö 8.yy ve M.Ö 3.yy kadar çin seddinden tuna nehrine kadar 1000 yıla yakın varlıklarını sürdürmüşlerdir. Atlı okçular diye biliniyor, halk arasında ‘Göçebe’ veya ‘

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Genel Türk Tarihi
profile-img

salih_sari

Harbiye Nezaret-i Tahrîrât Dairesi Tahrîrât Kalemi (BOA, İ. HB, 1333. Ra/3)

Harbiye Nezaret-i Tahrîrât Dairesi Tahrîrât Kalemi [883]

Ma'rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 

Üçüncü Kolorduca yeniden teşkili mukarrer olan [19.] Fırka Kumandanlığı'na Sofya Ataşemiliteri Erkân-ı Harbiye Kaymakamı Mustafa Kemal Bey'in i

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Arşiv Belgeleri
profile-img

McK2001

Çerkes Sürgünü

Anahtar Kelimeler: Çerkes,Sürgün,Rusya,Osmanlı,Kafkasya

Kimi halklar kimi inanışlar vardır ki tarihin o ağır yüküyle yaşarlar.Tarihte yaşananlar bu günü bile teslim alır.O halklar ve inanışlar için tarihe karşı bi sorumluluk vardır. Örneğin

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Yakın Çağ
profile-img

salih_sari

THEODOR HERZL ve SİYASAL SİYONİZMİN DOĞUŞU

     Siyon kelimesi Yahudi kutsal kitabında Kudüs şehrini tanımlamak için kullanılmaktadır. Siyonizm, bu kelimeden türemiş ve Kutsal metinlerde İbraniler, İsrailoğulları, Museviler ya da Yahudiler olarak isimlendirilen halkın kültürel ve dini mira

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Yakın Çağ
profile-img

salih_sari

Evrenimiz nasıl daha karmaşık hale geldi?

Bu bölüm için en büyük soru, artan karmaşıklığın ilk üç eşiği nedeniyle evrenimiz nasıl daha karmaşık hale geldi? Şimdi başa dönmeye ve büyük tarihin hikayesini anlatmaya hazırız. 

 Bu derste yapacağım şey, artan karmaşıklığın ilk üç eşiğini

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Büyük Tarih
profile-img

salih_sari

Azerbaycan ve Diğer Türkler

  Azerbaycan ya da diğer Türk Devletleri ile ilgili bir çalışma yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor, Sovyetler Birliği dağılmasından sonra birçok müstakil Türk Devletleri doğdu o dönemde Türkiye bu durum üzerinde hazırlıksız yakalandı. Başlang

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Genel Türk Tarihi
profile-img

salih_sari

İlk Yıldızların nasıl oluştuğunu nereden biliyoruz?

Bu bölüm için büyük soru, yıldızların nasıl oluştuğunu nasıl bileceğiz? Evren hakkında öğrenebileceğimiz her şey, fotonları burada, yerdeki, Dünya'daki veya uzaydaki uydularımız aracılığıyla teleskoplarımızla tespit etmeye bağlıdır. Yani yaptığımı

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Büyük Tarih
profile-img

salih_sari

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

1 Kasım 1924 tarihi itibarıyla Genelkurmay başkanı Fevzi Paşa ile birlikte 1.2.3.5. kolordu kumandanları milletvekilliğinden istifa ettiler. Ancak III. Ordu müfettişi Cevat Çobanlı ile 7. Kolordu kumandanı Cafer Tayyar Paşa milletvekilliğinden ist

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#T.C Tarihi
profile-img

salih_sari

Eleştirel Düşünme ve Transdisiplinerlik

Arada sırada, bu kursta sorulan soruların neden önemli olduğunu düşünmek faydalı olacaktır. Neden 13,8 milyar yıllık tarihi incelemeliyiz?  ilk olarak, daha sonra çalışmalarımızla özel konulara girebileceğimiz bir bilgi çerçevesi sağlar. Ve ayrıca

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Büyük Tarih
profile-img

salih_sari

LOZAN ANTLAŞMASI ( I )

HÜKÜMLER :

MADDE 1. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girişi tarihinden başlayarak, bir yandan İngiliz İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, YUNANİSTAN, Romanya Sırp-Hırvat-Sloven Devleti ve öte yandan Tü

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#T.C Tarihi
profile-img

salih_sari

LOZAN ANTLAŞMASI ( III )

MADDE 101.

Türkiye, transit serbestliği konusunda Barselona Konferansınca 14 Nisan 1921 tarihinde kabul edilmiş olan Sözlesme ve Statü ile Uluslararası yarari olan su yollari rejimine ilişkin olarak, aynı Konferansça 19 Nisa

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#T.C Tarihi
profile-img

salih_sari

Hitit Uygarlığı Genel Hatları

   Hitit Uygarlığı, Anadolu’da ilk çağlarda kurulan uygarlıklardandır. İlk Çağda Anadolu’da ilk devleti kurmuş olan toplum Hititlerdir. Hititler, MÖ 2000 başlarında Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya gelerek Kızılırmak çevresindeki topraklara yerleşmi

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#İlk Çağ
profile-img

salih_sari

LOZAN ANTLAŞMASI ( II )

MADDE 51.

50 nci Maddede öngörülen bölüstürme sonucu olarak, Osmanlı Devlet Borcu'nun [Düyun-u Umumiye-i Osmaniye'nin] Yıllık borçlarindan, ilgili her Devlete düsen pay söyle saptanacaktir: 

50 nci Maddenin lik fıkrası

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#T.C Tarihi
profile-img

salih_sari

Güneş sistemi nasıl oluştu?

Güneş sisteminin oluşumu, bilim dünyasında hâlâ büyük bir merak konusu olmaya devam etmektedir. Bu süreci anlamak, evrenin genel evrimini daha iyi kavramak ve diğer gezegen sistemlerini incelemek adına önemli bir adımdır.

Güneş sistemini

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Büyük Tarih
profile-img

salih_sari

Neye inanacağımıza nasıl karar veririz?

Bu segmentin en büyük sorusu, neye inanacağımıza nasıl karar vereceğimizdir. Öyleyse bilgi ve bilgi arasındaki ilişki nedir?  

Bir iddiayla sunulmaktan onu değerlendirmeye ve bunu bilgimizin bir parçası olarak alıp almamaya karar vermeye nas

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Büyük Tarih
profile-img

salih_sari

Büyük Patlama İçin Gözlemlenebilir Kanıt Nedir?

Bu segment için büyük soru, Big Bang için gözlemsel kanıt nedir?  

 Aslında evrenin yaşı 13,8 milyar yıldır. Bunu nasıl biliyoruz? Modern teleskoplar ve uzay enstrümantasyonunda yaptığımız tüm büyük gelişmeler sayesinde. Ancak çok uzun z

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Büyük Tarih
profile-img

salih_sari

Saltanat Alametleri

Taht

   Osmanlı padişahlarının hükümdârlık makamına taht denilir. Normal olarak şehzadelerin tahta oturmasına “cülûs”, herhangi bir isyan sonucunda tahta çıkarılmaya da “iclâs”,padişahın tahttan indirilişine de “hal” veya “hal etme” denilm

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Osmanlı Tarihi
profile-img

McK2001

SABETAY SEVİ

SABETAY SEVİ

    Sabetay Sevi,7 Temmuz 1626 yılında,İzmir de İspanyol kökenli Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.Kendisini Yahudiler'in Mehdisi olarak ilan etmiş,"Müslüman Görünümlü" Yahudilerden bir cemaat oluşturmuş ve dünyanın

Makaleleri sesli dinlemek için Giriş Yap

#Yeni Çağ

PDF'leri göre bilmek için kayıt olman gerekiyor.

Bütün PDF dosyalarına ve Makalelerin PDF hallerine ulaşabilmek için Kayıt olman gerekiyor ve diğer bütün özellikleri sınırsız kullana bilmek için AYDINLANMIŞ olman gerekiyor.
#Giriş Yap #Kayıt Ol #Ütopiya