ÜTOPiYA

Bilgi Şöleni

english   german   arabic   turkish
Admin / 26 Mart 2021 / Ütopya SENATOSU

Anayasa

Madde 1:
Ütopya toplumu, milletiyle bölünemez bir bütündür:

Madde 2:
Ütopya, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk toplumu:

Madde 3:
Yasam yetkisi Ütopya milleti adına Ütopya Senatosundadır. Bu yetki devredilemez:

Madde 4:
Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri ayrım gözetmeksizin her alanda eşittir:

Madde 5:
Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir:

Madde 6:
Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir:

Madde 7:
Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır:

Madde 8:
Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir:

Madde 9:
Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz:

Madde 10:
Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır:

Madde 11:
Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Ütopya toplumu ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Devleti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

Madde 12:
Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 11 inci madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir:

Madde 13:
Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz:

Madde 14:
Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet Resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar:

Madde 15:
Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir:

Madde 16:
Basın hürdür, sansür edilemez. Basının hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 14 ve 15 inci maddeleri hükümleri uygulanır:

Madde 17:
Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetlerin ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını istem hakkına sahiptir:

Madde 18:
Kimse, eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz:

Madde 19:
Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir:

Madde 20:
Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirler alır.

Madde 21:
Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar:

Madde 22:
Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisini yayılması için gereken tedbirleri alır:

Madde 23:
Her vatandaş, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir gözetilemez:

Madde 24:
Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, destek bölümünden yardım etmekle yükümlüdür:

...